RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

„Społem” Spółdzielnia Hurtowo – Detaliczna „Tęcza”, przy ul. Tęczowej 65, 53-601 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059168, NIP 896-000-24-10, REGON 930149162, jest administratorem danych osobowych.

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: rodo@tecza-spolem.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora wskazanym powyżej.

Administrator danych osobowych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

1) w celach związanych z realizacją i wykonaniem umowy zawartej z administratorem danych
lub w celach podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i współpracą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) w celu prowadzenia działalności handlowej  oraz prowadzenia i rozpatrzenia korespondencji,
co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym, innym administratorom, podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora np. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądowi, Policji).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji danych, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji celów określonych powyżej lub wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych w zależności, który okres jest dłuższy.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości współpracy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Comments are closed.